Reglement

Reglement

Home » Reglement

Huishoudelijk reglement TC de Pion

Artikel 1: Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: de vereniging: TC de Pion zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 18 april 1984 door notaris Schreurs te Oudenbosch;
het bestuur: het bestuur van de vereniging.

Artikel 2 : Leden
1. De vereniging bestaat uit: – Leden die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt – Leden die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt – Ereleden; ereleden zijn personen die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en door het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Artikel 3 : Het lidmaatschap
De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), (email-)adres, geboortedatum, telefoonnummer, evenals eventuele verdere gegevens. Het bestuur besluit tot toelating van het aangemelde lid bij de vereniging. Leden die per 1 januari 2019 reeds lid zijn worden geacht de aanmelding rechtsgeldig te hebben gedaan.

Artikel 4 : Contributiebetaling
De jaarlijkse contributie moet door een lid uiterlijk op 30 juni van het betreffende jaar zijn voldaan. Bij niet-tijdige betaling ontvangt het betreffende lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende (nieuwe) lid een schriftelijke opgave van de over dat jaar verschuldigde contributie. Het aldus verschuldigde moet binnen één maand daarna zijn betaald. Ereleden zijn vrij van het betalen van contributie.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid
Ieder der leden is persoonlijk verantwoordelijk/aansprakelijk voor het door hem/haar getoonde gedrag tijdens, voor of na een verenigingsrit of anderszins op naam van de vereniging gereden (fiets-)tocht. De vereniging en in het bijzonder het bestuur van de vereniging is nimmer verantwoordelijk/aansprakelijk voor deze genoemde activiteiten. De vereniging/het bestuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of verlies/diefstal van eigendommen, alsmede voor calamiteiten die in relatie tot de vereniging plaatsvinden.
Het naleven van de verkeersregels alsmede het dragen van een valhelm, clubkleding en andere persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht bij verenigings-aangelegenheden.

Artikel 6 : Overtredingen
Onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad wordt gezien als een overtreding binnen de vereniging. Het herhaaldelijk negeren van snelheidsafspraken kan hieronder worden begrepen. Het bestuur zal de overtreding in ogenschouw nemen en daarover een gemotiveerde uitspraak doen. Die uitspraak kan zijn: de zaak te seponeren (niet verder behandelen), vrijspraak, schorsing van het betrokken lid voor een bepaalde periode of ontzetting uit het lidmaatschap (royement); Tegen de beslissing van het bestuur staat geen bezwaar of beroep open.

Artikel 7 : beëindigen lidmaatschap
Het beëindigen van het lidmaatschap moet doorgegeven zijn voor de laatste dag van het kalenderjaar (dus vóór 31-12) Bij het niet op tijd doorgeven van het beëindigen van het lidmaatschap zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd.